ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2559
งบประมาณ : 1500000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2563
งบประมาณ : 400,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารโดม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2564
งบประมาณ : 200,000
เพิ่มเติม..