ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2/ 2563
25 พ.ย. 63 ถึง 26 พ.ย. 63 ประชุมครู ณ โรงแรมการิน อุดร
โรงแรมการินอุดรธานี/ชุดสุภาพ
16 พ.ย. 63 ถึง 18 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
16 พ.ย. 63 ประชุมผู้บริหาร ณ โรงเรียนวัดสว่างสามัคคี เวลา 13.00 น.
02 พ.ย. 63 ถึง 05 พ.ย. 63 สอบนักธรรมโท-เอก
ณ วัดมัชฌิมบุรี โรงเรียน