ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส
   โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  วัดอุดมอินทราวาส     เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา   สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา   สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและและมัธยมศึกษาตอนปลาย   เมื่อวันที่  ๑๖   พฤษภาคม  ๒๕๖๐      ตามใบอนุญาตเลขที่  ๑/๒๕๖๐ โดยมี  พระครูอุดมธีรธรรม (ทศพร   ธมฺมธโร)  เจ้าคณะตำบลทุ่งใหญ่  เขต  ๒  เจ้าอาวาสวัดอุดมอินทราวาส   เป็นผู้จัดการ และ มีพระมหาสมหมาย  ปิยธมฺโม  ป.ธ.๔  เป็นผู้อำนวยการ   
บุคลากร
                   ผู้จัดการสถานศึกษา                                  ๑                 รูป
                   ผู้อำนวยการสถานศึกษา                            ๑                 รูป
                    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                      ๑                 คน
                   ครูประจำ                                                  ๕                 รูป
                   ครูพิเศษ                                                  ๐                 รูป
                   เจ้าหน้าที่                                                 ๓                 คน
อักษรย่อโรงเรียน                     :  อดว.  
สีของโรงเรียน                         :  สีชมพู , สีฟ้า
ความหมายของสี                     :  รักคุณธรรม และความสงบร่มเย็น
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน          :  พระพุทธปางสมาธิ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน                 :  ต้นประดู่
 
อาคารเรียน
อาคารเรียน  มี   ๑  หลัง
          อาคารเรียนถาวร  สร้างในปี  พ.ศ. ๒๕๕๙   ราคาค่าก่อสร้าง  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว   หลังคาลอนคู่     ขนาดกว้าง  ๗.๐๐ เมตร    ยาว  ๕๖.๐๐  เมตร
อาคาร และสถานที่ที่ควรทราบ
.  อาคารเรียนถาวร
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  หลังคาลอนคู่  มีทั้งหมด   ๙  ห้อง 
ประกอบด้วย
ห้องประชุม                 ๑   ห้อง                   ห้องเรียน  ม.๑                      ๑  ห้อง
ห้องเรียน ม.๒              ๑  ห้อง           ห้องเรียน ม.๓                       ๑  ห้อง
ห้องเรียน ม.ปลาย         ๑  ห้อง           ห้องคอมพิวเตอร์                     ๑  ห้อง
ห้องพักครู                  ๑  ห้อง           ห้องรับรอง                          ๑  ห้อง
          ห้องผู้บริหาร               ๑  ห้อง          
. สื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์
          ๑. เครื่องปริ้นเตอร์                                     ๓        เครื่อง
          ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์                                  ๑๒      เครื่อง
          ๓. กล่องรับดิจิตอล                                     ๑        เครื่อง
๔.โทรทัศน์                                              ๒        เครื่อง