ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส
   โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  วัดอุดมอินทราวาส     เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา   สังกัดกองพุทธศาสนศึกษา   สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและและมัธยมศึกษาตอนปลาย   เมื่อวันที่  ๑๖   พฤษภาคม  ๒๕๖๐      ตามใบอนุญาตเลขที่  ๑/๒๕๖๐ โดยมี  พระครูอุดมธีรธรรม (ทศพร   ธมฺมธโร)  เจ้าคณะตำบลทุ่งใหญ่  เขต  ๒  เจ้าอาวาสวัดอุดมอินทราวาส   เป็นผู้จัดการ  พระมหาสมหมาย  ปิยธมฺโม  ป.ธ.๔  เจ้าอาวาสวัดสุขสะอาด  เป็นผู้อำนวยการ   และนายอำนวย  กุผาลัง เป็นรองผู้อำนวยการ

บุคลากร
                   ผู้จัดการสถานศึกษา                                  ๑                 รูป
                   ผู้อำนวยการสถานศึกษา                            ๑                 รูป
                    รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                      ๑                 คน
                   ครูประจำ                                                  ๖                 รูป
                   ครูพิเศษ                                                   ๐                 รูป
                   เจ้าหน้าที่                                                 ๓                 คน
อักษรย่อโรงเรียน                     :  อดว.  
สีของโรงเรียน                         :  สีชมพู , สีฟ้า
ความหมายของสี                     :  รักคุณธรรม และความสงบร่มเย็น
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน          :  พระพุทธปางสมาธิ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน                 :  ต้นประดู่
 
อาคารเรียน
อาคารเรียน  มี   ๒  หลัง
          อาคารเรียน๑  สร้างในปี  พ.ศ. ๒๕๕๙   ราคาค่าก่อสร้าง  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว   หลังคาลอนคู่     ขนาดกว้าง  ๗.๐๐ เมตร    ยาว  ๕๖.๐๐  เมตร
          อาคารเรียน๒  สร้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ราคาค่าก่อสร้าง  ๔๐๐,๐๐๐  บาท  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว   หลังคาลอนคู่     ขนาดกว้าง  ๗.๐๐ เมตร    ยาว  ๒๕.๐๐  เมตร
          อาคารโดม  สร้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๔  ราคาค่าก่อสร้าง  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  เป็นอาคารโล่งสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ 

อาคาร และสถานที่ที่ควรทราบ

.  อาคารเรียน ๑
       เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  หลังคาลอนคู่  มีทั้งหมด   ๙  ห้อง 
       ประกอบด้วย
ห้องประชุม                 ๑   ห้อง          ห้องเรียน  ม.๑                      ๑  ห้อง
ห้องเรียน ม.๒             ๑  ห้อง           ห้องเรียน ม.๓                       ๑  ห้อง
ห้องเรียน ม.๔             ๑  ห้อง           ห้องคอมพิวเตอร์                   ๑  ห้อง
ห้องผู้บริหาร               ๑  ห้อง           ห้องรับรอง                            ๑  ห้อง
ห้องสมด                    ๑  ห้อง  
       อาคารเรียน ๒
       เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  หลังคาลอนคู่  มีทั้งหมด   ๓  ห้อง 
      ประกอบด้วย    
ห้องพักครู                   ๑  ห้อง          ห้องเรียน  ม.๕                      ๑  ห้อง
ห้องเรียน ม.๖              ๑  ห้อง    

. สื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์
          ๑. เครื่องปริ้นเตอร์                                     ๓        เครื่อง
          ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์                                ๑๒      เครื่อง
          ๓. กล่องรับดิจิตอล                                    ๑        เครื่อง
          ๔.โทรทัศน์                                               ๘        เครื่อง