สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
ความหมายตราประจำโรงเรียน
    ตรานี้ใช้ธรรมจักรบนฐานดอกบัว เรียกว่า "ไตรรัตนจักร" (กงล้อ คือ พระรัตนตรัย)  
    เป็นสัญลักษณ์แทนพระรัตนตรัยคือ 
    (๑) ดอกบัวแทนพระพุทธเจ้า ดังพระบาลีในเถรคาถาว่า "พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้น                      
    ในโลก แต่ไม่ติดในโลกีย์วิสัยดุจดอกบัวเกิดในน้ำแต่ไม่เปียกน้ำ (ขุ.เถร. ๒๖/๓๘๘
 
                (๒) ดอกบัวแทนพระอริยสงฆ์ ดังพุทธวจนะในธรรมบทว่า "ดอกบัวเกิดที่กองขยะที่เขาทิ้งไว้
ข้างทางใหญ่ มีกลิ่นหอมรื่นรมย์ใจฉันใด ท่ามกลางมหาชนผู้โง่เขลา เป็นดุจสิ่งปฏิกูล พระสาวกของพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ย่อมรุ่งโรจน์ด้วยปัญญาฉันนั้น" (ขุ.ธ. ๒๕-๕๙)
                   (๓)  ดอกบัวมี ๗ กลีบ เป็นสัญลักษณ์แทนดอกบัว ๗ ดอก ที่เกิดขึ้นรองรับพระบาทของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อคราวประสูติ                      หรือสัญลักษณ์แทนโพชฌงค์ ๗
                   (๔) ธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์แทนพระธรรม คือ อริยสัจสี่ อันเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาที่ทรงแสดงในวันเพ็ญเดือน ๘                  วันที่พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์
                   (๕) ซี่ธรรมจักร ๑๒ ซี่ เป็นสัญลักษณ์แทนการรู้แจ้งอริยสัจแต่ละข้อด้วยญาณ ทั้ง ๓  (สัจจญาณ, กิจจญาณ, และกตญาณ)                (๓x๔ = ๑๒)
          ๖) ชื่อโรงเรียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ในธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร  ว่า “ โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส    Wat Udomindharavat  School  ”