วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาโรงเรียน           :  สุโข  ปญฺญา  ปฎิลาโภ  ความได้ปัญญา  ให้เกิดสุข
คำขวัญโรงเรียน           :  เรียนดี   มีศีลธรรม  นำชีวิต
คติธรรม  : ครองตนด้วยอุดมการณ์ชีวิต ๓ ย.                                  
                   ย. ๑ หยิ่งในศักดิ์ศรี        สีลภาวิต (ศีล)                      
                   ย. ๒ ยิ่งด้วยคุณธรรม      จิตมั่นคง (สมาธิ)          
                   ย. ๓ เยี่ยมด้วยคุณภาพ    ทรงวิชชา (ปัญญา)       
อุดมการณ์โรงเรียน :  ศึกษาให้ได้ผล  นำตนให้พ้นทุกข์ (เป้าหมายสูงสุดของชีวิต)