พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ (Vision)
 
          จัดการศึกษาหลักเศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงยาเสพติด   นำคุณธรรม  จริยธรรรมทางพระพุทธศาสนาสู่การดำรงชีวิต
 
พันธกิจ (Mission)
 
ส่งเสริม   พัฒนา  ประสานความร่วมมือ  ผู้เรียนและชุมชน  สู่บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 และการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
นโยบายของโรงเรียนด้านการจัดการศึกษา
 
๑. เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร ในชนบท ได้ศึกษาเล่าเรียน ตามสมควรแก่อัตภาพ เป็นการขยาย  
     โอกาสทางการศึกษา
๒. เพื่อให้พระภิกษุสามเณร ได้ศึกษาเล่าเรียนหลักวิชาที่เหมาะสมกับภาวการณ์ในปัจจุบัน
๓. เพื่อส่งเสริม การศึกษาของคณะสงฆ์ในส่วนภูมิภาค ให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
๔. เพื่อเป็นการลดช่องว่าง ทางการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน
๕. เพื่อสร้างศาสนทายาทในทางพระพุทธศาสนา
๖.  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แก่เยาวชนให้เป็นคนเก่ง  คนดี  นำไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม