หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต