ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน/จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2563
 
ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน
ม.1 1 20
ม.2 1 12
ม.3 1 15
ม.4 1 18
ม.5 1 9
ม.6 1 13
รวม 6 87