ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน/จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2564
 
ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน
ม.1 1 20
ม.2 1 21
ม.3 1 12
ม.4 1 17
ม.5 1 18
ม.6 1 9
รวม 6 97

จำนวนนักเรียน/จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2565
 
ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน
ม.1 1 10
ม.2 1 20
ม.3 1 20
ม.4 1 12
ม.5 1 17
ม.6 1 18
รวม 6 97