ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
sar 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.98 KB 5
แผนปฏิบัติการ ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 860.5 KB 8
โครงสร้างหลักสูตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.47 KB 9648
ตัวอย่าง sar Word Document ขนาดไฟล์ 299.74 KB 9637
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา64-66 Word Document ขนาดไฟล์ 953 KB 9643
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 853.5 KB 9647
รายงานประเมินตนเอง 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 48645
อื่นๆ
ศิลปะ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 127.83 KB 44233
ศิลปะ ม.5 Word Document ขนาดไฟล์ 123.26 KB 44233
ศิลปะ ม.4 Word Document ขนาดไฟล์ 118.32 KB 44241
คิลปะ ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 12.53 KB 44227
คิลปะ ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 44228
คิลปะ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 61.85 KB 44241
คอมพิวเตอร์ ม.5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 44225
คอมพิวเตอร์ ม.4 การเขียนโปรแกรม Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 44275
คอมพิวเตอร์ ม.3 หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 44298
คอมพิวเตอร์ ม.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Word Document ขนาดไฟล์ 255.5 KB 44242
คอมพิวเตอร์ ม.1 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 17.33 KB 44228
บทเรียนสมาส ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 44234
บทเรียนกิริยากิตก์ ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.44 KB 44241
บาลีไวยากรณ์ (วิภัตติอาขยาต)วัตตมานา ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.75 KB 44241
บาลีไวยากรณ์ (สังขยา) แบบฝึกหัด ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 613.69 KB 44253
บาลีไวยากรณ์ (นามนาม) วิเคราะห์ปุริส ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 44251
แบบฟอร์มใบสมัครเรียน ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 14 KB 48291