ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
sar 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.98 KB 1
แผนปฏิบัติการ ปี 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 860.5 KB 1
โครงสร้างหลักสูตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.47 KB 9631
ตัวอย่าง sar Word Document ขนาดไฟล์ 299.74 KB 9634
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา64-66 Word Document ขนาดไฟล์ 953 KB 9631
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 853.5 KB 9632
รายงานประเมินตนเอง 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 48642
อื่นๆ
ศิลปะ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 127.83 KB 44220
ศิลปะ ม.5 Word Document ขนาดไฟล์ 123.26 KB 44220
ศิลปะ ม.4 Word Document ขนาดไฟล์ 118.32 KB 44228
คิลปะ ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 12.53 KB 44223
คิลปะ ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 44225
คิลปะ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 61.85 KB 44226
คอมพิวเตอร์ ม.5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 44222
คอมพิวเตอร์ ม.4 การเขียนโปรแกรม Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 44272
คอมพิวเตอร์ ม.3 หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 44293
คอมพิวเตอร์ ม.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Word Document ขนาดไฟล์ 255.5 KB 44229
คอมพิวเตอร์ ม.1 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 17.33 KB 44224
บทเรียนสมาส ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 44226
บทเรียนกิริยากิตก์ ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.44 KB 44225
บาลีไวยากรณ์ (วิภัตติอาขยาต)วัตตมานา ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.75 KB 44234
บาลีไวยากรณ์ (สังขยา) แบบฝึกหัด ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 613.69 KB 44233
บาลีไวยากรณ์ (นามนาม) วิเคราะห์ปุริส ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 44230
แบบฟอร์มใบสมัครเรียน ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 14 KB 48277