ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
โครงสร้างหลักสูตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.47 KB 9533
ตัวอย่าง sar Word Document ขนาดไฟล์ 299.74 KB 9537
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา64-66 Word Document ขนาดไฟล์ 953 KB 9534
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 853.5 KB 9536
รายงานประเมินตนเอง 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 48545
อื่นๆ
ศิลปะ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 127.83 KB 44124
ศิลปะ ม.5 Word Document ขนาดไฟล์ 123.26 KB 44123
ศิลปะ ม.4 Word Document ขนาดไฟล์ 118.32 KB 44132
คิลปะ ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 12.53 KB 44127
คิลปะ ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 44129
คิลปะ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 61.85 KB 44128
คอมพิวเตอร์ ม.5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 44126
คอมพิวเตอร์ ม.4 การเขียนโปรแกรม Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 44175
คอมพิวเตอร์ ม.3 หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 71 KB 44197
คอมพิวเตอร์ ม.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Word Document ขนาดไฟล์ 255.5 KB 44133
คอมพิวเตอร์ ม.1 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 17.33 KB 44127
บทเรียนสมาส ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 44129
บทเรียนกิริยากิตก์ ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.44 KB 44128
บาลีไวยากรณ์ (วิภัตติอาขยาต)วัตตมานา ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.75 KB 44137
บาลีไวยากรณ์ (สังขยา) แบบฝึกหัด ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 613.69 KB 44133
บาลีไวยากรณ์ (นามนาม) วิเคราะห์ปุริส ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 44129
แบบฟอร์มใบสมัครเรียน ปี 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 14 KB 48179