ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอุดมธีรธรรม
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ 2560
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0514031
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสมหมาย ปิยธมฺโม
ตำแหน่ง : ผูอำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2560
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7494513
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย กุผาลัง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2560
เบอร์โทรศัพท์ : 082 - 1064530
อีเมล์ : kuphalang@gmail.com