ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2565 ขอเชิญนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (อ่าน 133) 08 ส.ค. 65
วันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2565 ขอเชิญนักเรียนที่สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค รับใบประกาศนียบัตร ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม รายละเอียดสอบถามได้ที่ เบอร์ 0821064530 รองอำนวย (อ่าน 128) 08 ส.ค. 65
เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 จึงแจ้งให้นักเรียนทุกรูปได้รับทราบและปฏิบัติต่อไป (อ่าน 528) 08 พ.ค. 65
อนุทินปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2565 (อ่าน 532) 08 พ.ค. 65
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. ขอเชิญประชุมผู้บริหาร - คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 520) 08 พ.ค. 65