ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง ที่ 05/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัง (อ่าน 2) 21 พ.ย. 63
คำสั่งที่ 04.2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6) 18 พ.ย. 63
ที่ ปส0208/ว89 เรื่อง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขต ครั้งที่ 13 (อ่าน 21) 10 พ.ย. 63
ที่ ปส 0208/ว81 เรื่อง ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA นักเรียนชั้น ม.6 (5 ภาคเรียน) (อ่าน 4) 28 ต.ค. 63
ประกาศ เรื่อง อนุทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4) 28 ต.ค. 63
ที่ ปส 0208/ว82 เรื่อง โครงการอบรมยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) และอ (อ่าน 4) 28 ต.ค. 63