กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกมลชนก สมสนุก
ครู

นางสาวปฐมาวัลย์ ปัดชาสี
ครู