กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกมลชนก สมสนุก
ครู

นางสาวปฐมาวัลย์ ปัดชาสี
ครู