กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

พระครูอุดมธีรธรรม
ครู

พระครูสถิตสีลคุณ
ครู

นางสาวพุทธิตา คฤหัส
ครู