กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

พระครูอุดมธีรธรรม
ครู

พระครูสถิตสีลคุณ
ครู

นางสาวพุทธิตา คฤหัส
ครู