บุคลากรทางศึกษา

พระครูอุดมธีรธรรม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

พระครูสถิตสีลคุณ
ครู

นางสาวปฐมาวัลย์ ปัดชาสี
ครู

นางสาวพุทธิตา คฤหัส
ครู

นางสาวกมลชนก สมสนุก
ครู

นางชหลวย ปะถานะ
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา

นายอนุวัฒน์ คำกองแก้ว
เจ้าพนักงานศาสนศึกษา