กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

พระมหาสมหมาย ปิยธมฺโม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอำนวย กุผาลัง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา