กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พระมหาสมหมาย ปิยธมฺโม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอำนวย กุผาลัง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา