คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโกวิทบวรธรรม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชาติ ปัดชาสี
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย ประภาศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสีจันทร์ อาทิตฺตโย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกรินทร์ ปะมาคะเต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางบุษบา สมสนุก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย พันธุ์สาระภูมิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย กุผาลัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสมหมาย ปิยธมฺโม
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปฐมาวัลย์ ปัดชาสี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ครู