คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโกวิทบวรธรรม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริวัฒน์ เครือชารี
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผูทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญช่วย ประภาศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสีจันทร์ อาทิตฺตโย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระบรรเจิด อนาลโย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกรินทร์ ปะมาคะเต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชาติ ปัดชาสี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางบุษบา สมสนุก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย พันธุ์สาระภูมิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย กุผาลัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสมหมาย ปิยธมฺโม
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปฐมาวัลย์ ปัดชาสี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :