คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรธีรภัทร ภูวิชัย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรก้องภพ ชินทะวัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรธนาภูมิ แสงโทโพธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรพีรภัทร ธรรมราช
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สามเณรสกุลมงคล กาสี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6