ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 2 เรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นเอก ปีการศึกษา 2564
ชื่อนักเรียน : พระวรพิน ไชยเพช็ร
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2565,13:48   อ่าน 268 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรียงความอก้กระทู้ธรรมชั้นตรี ปีการศึกษา 2564
ชื่อนักเรียน : พระวงเดือน สีทวนฐาน
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2565,13:47   อ่าน 219 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 คัดลายมือภาษาไทย ระดับม.ปลาย ปีการศึกษา 2564
ชื่อนักเรียน : สามเณรรัชชานนท์ สุทนต์
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2565,13:40   อ่าน 263 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 ตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2564
ชื่อนักเรียน : สามเณรณัฐวุฒิ แคน้ำ
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2565,13:39   อ่าน 237 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.ต้น ปีการศึกษา 2564
ชื่อนักเรียน : สามเณรผาภูมิ สมสสนุก
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2565,13:37   อ่าน 247 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 2 การตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา ระดับ ม.ต้น ปีการศึกษา 2564
ชื่อนักเรียน : สามเณรธาวิน ดีโนนงิ้ว
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2565,13:28   อ่าน 174 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาม.ต้น ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : สามเณรอดิเทพ สีทวนฐาน
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2563,17:14   อ่าน 322 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ตอบปัญหาพระพุทธศาสนา ม.ปลาย ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : พระมหาสุบรรณ ดงแสนสุข
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2563,17:12   อ่าน 311 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศอันดับ 1 เขียนเรียงความ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2563
ชื่อนักเรียน : พระมหาวงเดือน ขิปปุญโญ สีทวนฐาน
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2563,17:08   อ่าน 397 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เขียนเรียงความ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2562
ชื่อนักเรียน : พระมหาวรพิน ไชยเพช็ร
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2563,09:44   อ่าน 368 ครั้ง